Dela

Länkar

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen övervakar och analyserar miljöns tillstånd i länen. De sammanställer även kunskapsunderlag och sätter upp regionala mål för miljön.

 

Länsstyrelsen prövar och inspekterar större miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. I varje kommun finns en kommunal miljömyndighet som ansvarar för den lokala tillsynen av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Länsstyrelsen ger råd till de kommunala miljömyndigheternas arbete samt följer upp och utvärderar deras verksamhet.

 

Länk till Länsstyrelsen

 

Från och med 2010-03-03 kommer Länsstyrelsen i Skåne län inte längre att bedriva tillsyn över 24 av länets 53 anläggningar som bedriver miljöfarlig verksamhet som omfattas av sevesolagen. Tillsynen kommer framöver att utföras av de kommuner där anläggningarna finns.

 

Arbetsmiljöverket

Inspektionen är mer än bara kontroll

Normalt är inspektioner föranmälda med brev eller telefonsamtal och information ges om vad inspektionen innebär. Ett inspektionsbesök på arbetsplatsen är ett mycket viktigt tillfälle för dialog mellan inspektör, arbetsgivare och skyddsombud. Inspektören lyfter fram och åskådliggör de brister som finns i verksamheten samt förklarar vilka riskerna är och informerar om vilka regler som gäller. 

 
I det skriftliga inspektionsmeddelande som skickas efter inspektionen beskrivs bristerna och det lämnas vanligtvis också hänvisningar till informationskällor som kan stödja arbetsgivaren i åtgärdsarbetet.

När Arbetsmiljöverket följer upp hur besöket fungerat så är de flesta mycket nöjda med besöket. Ett inspektionsbesök skapar ofta ett fördjupat medvetande hos arbetsgivaren om vad som krävs för att uppfylla lagar och regler och ha en god arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olyckor.
 
www.av.se

 

Räddningstjänsten Syd

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

 

Företag som omfattas av den högre kravnivån skall, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som skall förnyas var tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten skall beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödläges-beredskap vid allvarlig kemikalieolycka.

 

www.rsyd.se

 

Seveso

www.seveso.se är en samlingsplats för information om Seveso-lagstiftningen i Sverige. Myndigheterna som står bakom webbplatsen är Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 
En samlad bild av alla regler inom området finns i en vägledning utgiven av Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket och MSB. Denna finns under menyn "Vägledning".

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB är en ny myndighet som samlar allt arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

MSB arbetar för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap där alla tar ansvar. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra samhällsaktörer och omfattar hela hotskalan och alla risknivåer – från små olyckor i vardagen till stora katastrofer.

 

Länk till MSB

 

Malmö Stad

Malmö stad stödjer, utvecklar och samordnar på olika sätt konkreta projekt som ska leda till hållbar utveckling i Malmö. Många av projekten drivs av miljöförvaltningen, ofta i samarbete med andra förvaltningar, organisationer eller företag - både här i Malmö, i övriga Sverige och internationellt.

 

Länk till Malmö Stad

 

AIB - godkännande

Our Mission Statement
AIB International is committed to protecting the safety of the food supply chain and delivering high value technical and educational programs. Through rigorous independent inspections, superior audits and training, and shared expertise we will empower our clients to lower their business risk and strengthen their reputations.


Who are we?
AIB International is a corporation founded by the North American wholesale and retail baking industries in 1919 as a technology transfer center for bakers and food processors. The original mission of the organization was to "put science to work for the baker," and that basic theme is still central to all of the programs, products, and services provided by AIB to baking and general food production industries worldwide.


Although AIB's history has been traditionally linked with North American wholesale and retail baking, the Institute currently serves many segments of the food processing, distribution, foodservice, and retail industries worldwide. 


www.aibonline.org
 

Sedex